Modzi i mobilni technicy1

14.06.2023r. odbyła się w Łęcznej konferencja pt. ,,Inkluzja w obszarze edukacji włączającej”, zorganizowana przez SCWEW w Podgłębokiem w ramach realizacji Projektu Grantowego „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa II Efektywne Polityki Publiczne dla Rynku Pracy, Gospodarki i Edukacji, Działania 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty.

Projekt, na terenie Powiatu Łęczyńskiego, realizowany jest od lipca 2021 roku. Podczas konferencji,  niejako podsumowującej działalność projektu, wybrzmiało wyraźnie, że działania zainicjowane i realizowane w ramach projektu nie mają formuły zamkniętej i nie należy o nich mówić, wraz z zakończeniem projektu,  w czasie przeszłym. Działania te są swoistym akordem określającym tonację, wyznaczają kierunek prac, celem których jest wypracowanie systemu wsparcia  i pomocy każdemu dziecku, uczniowi, a co za tym idzie również jego rodzicom, opiekunom oraz nauczycielom, aby realnym stało się aktywne uczestnictwo w życiu społecznym, na miarę własnych możliwości, każdego członka naszego społeczeństwa.

Gośćmi konferencji byli: Teresa Misiuk -Lubelski  Kurator Oświaty, Krzysztof Niewiadomski - Starosta Powiatu Łęczyńskiego, Wioletta Wachewicz - Sekretarz Powiatu Łęczyńskiego, Małgorzata Paprota –  Dyrektor Oddziału PEFRON w Lublinie,  Maciej Sztorc -Wicedyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Lublinie, Agnieszka Pietryka - Kierownik projektu SCWEW 1 i SCWEW 2 oraz  Eksperci Ośrodka Rozwoju Edukacji: Joanna Kulesza, Izabella Kaczyńska, Jolanta Nawrocka, Radni Powiatu Łęczyńskiego, Naczelnicy wydziałów Starostwa Powiatowego: Dorota Makara, Wioletta Olender, Marta Kociuba, Joanna Puła, Agnieszka Korzeniewska- dyrektor PCPR w Łęcznej, Małgorzata Zarzycka- przedstawiciel PPP w Łęcznej, Dyrektorzy Placówek i Szkół z powiatu łęczyńskiego, Dyrektorzy Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych w Puławach i Goniądzu, Liderzy SCWEW w Świdniku i Białymstoku, nauczyciele, specjaliści, rodzice.

W pierwszej części konferencji, zatytułowanej ,,Redukcja czynników ryzyka związanych z wykluczeniem społecznym” krótkie wykłady wygłosili:

  • dr hab. Ewa Domagała – Zyśk prof. KUL ,,POTRZEBY I OCZEKIWANIA RODZICÓW DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI W KLASIE ZRÓŻNICOWANEJ”
  • dr hab. Andrzej Łuczyński prof. KUL ,,NAUCZYCIEL- WYZWANIA I OGRANICZENIA W PROCESIE INTEGRACJI SPOŁECZNEJ KLASY ZRÓŻNICOWANEJ”
  • Anna Radziwiłko- doradca z Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli ,,ADAPTACJA SZKOLNA - MOŻLIWOŚCI I OGRANICZENIA - PRAWDY I MITY O NAUCZANIU WŁĄCZAJĄCYM”

W drugiej części konferencji zaprezentowano, w aktywnej formie lekcji modelowej, wykorzystując sprzęt z zasobów wypożyczalni SCWEW w Podgłębokiem, z udziałem zaproszonych gości,  ćwiczenia pozwalające empirycznie doświadczyć zadania i cele realizowane w ramach projektu przez  kadrę SCWEW w Podgłębokiem- zabawa była inspirująca.

Prezentację OWIT-u przedstawiła Agnieszka Słoboda. Wybrzmiała troska kadry o popularyzację posiadanego sprzętu oraz  technologii wspomagających i asystujących osobom niepełnosprawnym, tak aby komfort ich życia i życia członków ich rodzin był możliwie zoptymalizowany.

Wnioski z działań szkoleniowo- doradczych, zrealizowanych w ramach projektu SCWEW przedstawiła Anna Radziwiłko- ekspert zewnętrzny SCWEW w Podgłębokiem. Natomiast  wnioski z obserwacji wspierających i superwizji koleżeńskich, realizowanych w formie grup wsparcia nauczycieli, zorganizowanych na terenie placówek biorących udział w projekcie, przedstawiła Anna Bytys- ekspert zewnętrzny SCWEW w Podgłębokiem, pracownik Poradni Pedagogiczno Psychologicznej w Łęcznej.

Agnieszka Pietryka- kierownik projektu SCWEW 1 i SCWEW 2, z ramienia Ośrodka Rozwoju Edukacji, podsumowała dotychczasową realizację działań projektowych, podkreślając ich rolę i znaczenie dla rozwoju polskiej edukacji,  oraz przybliżyła uczestnikom konferencji perspektywę kontynuacji projektu.

Wystąpienie dr Marleny Stradomskiej  "JAK PRACOWAĆ Z OSOBĄ W KRYZYSIE - ASPEKTY SUICYDOLOGICZNE", związane było z jednej strony z zaprezentowaniem  specyfiki pracy z młodzieżą niedostosowaną społecznie, obarczoną problemami psychicznymi, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podgłębokiem, z drugiej strony było omówieniem aktualnych problemów dzieci, młodzieży i ich rodziców,  jak i wynikających z tego faktu wyzwań dla nauczycieli szkół masowych. Przedstawione fakty, choć niewątpliwie trudne i złożone, zaprezentowane były z troską o to,  aby dla nikogo nie były ciężarem, który przytłacza, utrudnia dalszą drogę, ale ciężarem, określanym w psychologii  ,,dociążającym”, pozwalającym stąpać po ziemi,  pozwalającym rozumieć otaczającą nas rzeczywistość i mieć świadomość tego, co chyba jest najważniejsze- jaka jest nasza rola.

Po wysłuchaniu doświadczeń realizatorów projektu SCWEW uczestnicy konferencji mieli możliwość dyskusji, wymiany doświadczeń, wyrażenia zarówno obaw, oczekiwań, oraz wskazania szans i kierunków dalszej pracy.

Konferencję zakończyła lider projektu SCWEW Małgorzata Partyka-Nowak wyrażając słowa podziękowania dla wszystkich osób zaangażowanych w realizację projektu.

DSC 3324a DSC 3437a

Harm 1

Harm 2

Harm 3

Harm 4

Harm 5

Harm 6

 

Edukacj wczajca 1

Edukacja wczajca 2