STOWARZYSZENIE „Kijańczyk”

Kijany 19, 21-077 Spiczyn

tel. (81) 75-77-004; fax. (81) 75-77-006

NIP: 505-00-79-199; REGON: 060361790

NR KONTA: 78 1370 1183 0000 1701 5021 2600

 

Stowarzyszenie „Kijańczyk” powołano 25 kwietnia 2008r.

Podstawowym celem Stowarzyszenia jest działalność na rzecz zrównoważonego rozwoju społeczno – gospodarczego gminy Spiczyn i powiatu Łęczyńskiego, zwłaszcza w zakresie inicjowania, wspierania i pomocy w przedsięwzięciach edukacyjno – kulturalnych, a także biznesowych.

Do zadań Stowarzyszenia należy:

1. wspieranie wielostronnego i stabilnego rozwoju regionu Łęczyńskiego,
2. promowanie walorów turystyczno – krajoznawczych regionu,
3. wspieranie rozwoju infrastruktury kulturalnej oraz zachowania i ochrony dziedzictwa kulturowego w tym odnowy zabytków i ochrony zanikających zawodów,
4. promowanie inicjatyw lokalnych i ponadlokalnych,
5. wspieranie biznesowych kontaktów międzynarodowych i współpracy przygranicznej.

 

REALIZACJA PROJEKTÓW Z RAMIENIA STOWARZYSZENIA "Kijańczyk" - link