Przewodniczący: Artur Krzysiak

Z-ca przewodniczącego:  Krzysztof Lech

Skarbnik: Joanna Barszczewska

Uprawnienia i obowiązki Rady Rodziców - link