Przewodniczący: Artur Krzysiak

Z-ca przewodniczącego:  Krzysztof Lech

Skarbnik: Grażyna Lato

Uprawnienia i obowiązki Rady Rodziców - link