Główna SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE regulamin szkolnego schroniska młodzieżowego.
Narrow screen resolution Wide screen resolution default color green color orange color
regulamin szkolnego schroniska młodzieżowego. Drukuj

 

1.       Prawo do korzystania ze schronisk młodzieżowych przysługuje młodzieży szkolnej i studenckiej, nauczycielom i wychowawcom oraz członkom Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych jak również obcokrajowcom należącym do Międzynarodowej Federacji Schronisk Młodzieżowych.

2.       Z noclegu w schroniskach, w razie wolnych miejsc, mogą korzystać również inne osoby pod warunkiem przestrzegania obowiązującego regulaminu.

3.       Zespoły złożone z co najmniej 5 osób składają zamówienie przynajmniej na 1 tydzień przed przybyciem do schroniska. W zamówieniu podają: nazwisko i imię kierownika zespołu oraz jego adres, listę uczestników uczestników, nazwę i adres szkoły (uczelni) lub organizacji, czas pobytu w schronisku oraz dzień i godzinę przybycia.

4.       Zamówienia wycieczek są kwalifikowane według kolejności zgłoszeń, z tym, że pierwszeństwo mają zespoły młodzieży szkolnej i studenckiej.

5.       Turyści indywidualni w grupach poniżej 5 osób są przyjmowani na noclegi bezpośrednio w schronisku, jeżeli są wolne miejsca, z tym, że pierwszeństwo ma młodzież szkolna i studencka, a następnie inne osoby.

6.       Zespoły wycieczkowe i pojedynczy turyści, w miarę możliwości, mogą być przyjmowani do schroniska za ustaloną opłatą także na pobyt dzienny.

7.       Przybywający do schroniska (powinno to nastąpić w godz. 17.00 do 21.00), wpisywani są do książki rejestracyjnej schroniska i oddają legitymacje uczniowskie lub członkowskie kierownikowi schroniska lub jego zastępcy oraz regulują należne opłaty, według cennika wywieszonego w schronisku na widocznym miejscu.

8.       Ze schroniska korzystać można nie dłużej niż przez 3 kolejne noce, chyba że są wolne miejsca 
i kierownik schroniska wyrazi zgodę na dłuższy pobyt.

9.       Osoby płci męskiej i żeńskiej kwaterują się w oddzielnych pomieszczeniach, przydzielonych przez kierownika schroniska.

10.   Osoby, które przebyły chorobę zakaźną, nie mogą w okresie kwarantanny korzystać ze schroniska.

11.   Kierownik zespołu wycieczkowego i opiekunowie obowiązani są nocować w schronisku razem 
z uczestnikami. W przeciwnym przypadku zespół nie może być przyjęty do schroniska.

12.   Nocujący powinni przygotować łóżka do snu przed godz. 21.00.

13.   Od godz. 22.00 do 6.00 obowiązuje w schronisku cisza nocna z wygaszeniem światła. Turyści, którzy przychodzą późno lub bardzo rano wychodzą ze schroniska, nie powinni zakłócać wypoczynku pozostałym osobom. Odchylenia od ustalonych godzin ciszy są możliwe tylko w wyjątkowych przypadkach za wiedzą kierownika schroniska.

14.   Korzystający ze schroniska powinni najpóźniej do godz. 8.00 zasłać łóżka i sprzątnąć pomieszczenia schroniska.

15.   Przygotowanie i spożywanie posiłków może się odbywać jedynie w miejscu do tego przeznaczonym. Po spożyciu posiłków należy pozmywać naczynia kuchenne, a kuchnię dokładnie posprzątać.

16.   Wszelkie zniszczenia i uszkodzenia przedmiotów stanowiących własność schroniska należy zgłaszać kierownikowi schroniska, który określa wysokość odszkodowania.

17.   W schronisku obowiązuje schludny ubiór, spokojne i uprzejme zachowanie się; picie alkoholu 
i uprawianie gier hazardowych jest zabronione.

18.   Palenie tytoniu i zażywanie używek w sypialniach, schronisku i na terenie całej szkoły jest ustawowo zabronione.

19.   Zwierząt do budynku wprowadzać nie wolno.

20.   W razie przekroczenia regulaminu schroniska lub nieodpowiedniego zachowania się, kierownik schroniska jest uprawniony do zatrzymania winnemu legitymacji (uczniowskiej, studenckiej, członkowskiej)
i usunięcia go ze schroniska, a ponadto zawiadamia o tym właściwą szkołę (uczelnię, organizację).

21.   Korzystający ze schroniska mogą wszelkie pozytywne i negatywne uwagi wpisywać do książki życzeń
i zażaleń schroniska lub w ważnych wypadkach kierować je do właściwego terenowego Kuratorium Oświaty lub Zarządu Oddziału Wojewódzkiego PTSM.

22.   We wszystkich sprawach nie ujętych w regulaminie, a dotyczących toku życia w schronisku, jak: zapewnienie porządku, ochrona mienia, przestrzeganie zasad kultury itp., korzystający ze schroniska są obowiązani stosować się do wskazań kierownika schroniska.