Główna Programy/Projekty Konferencja podsumowująca realizację projektu „Lepsze jutro".
Narrow screen resolution Wide screen resolution default color green color orange color
Konferencja podsumowująca realizację projektu „Lepsze jutro". Drukuj

Konferencja podsumowująca realizację projektu Lepsze jutro – podnosimy jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych w Kijanach” 

20 grudnia 2011r. o godz.1300 w sali konferencyjnej odbyła się uroczysta konferencja, która zakończyła realizację projektu „Lepsze jutro - …”, finansowanego ze  środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego). Udział wzięli uczniowie klas technikum i zasadniczej szkoły zawodowej jako reprezentanci beneficjentów ostatecznych projektu, nauczyciele realizujący poszczególne zadania, kadra zarządzająca projektem. Swoją obecnością zaszczycili również Pan Stanisław Adamczyk – Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Łęcznej, Pani Magdalena Dyndur – dyrektor Zespołu Szkół w Ludwinie i Pan Arkadiusz Marucha – dyrektor Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej.

Konferencję otworzył i powitał zebranych Pan Jan Trojak – dyrektor ZSR w Kijanach, który podzielił się refleksjami związanymi z realizacją projektu. Następnie Szkolny Koordynator Projektu Jolanta Wąsala zaprezentowała historię, cele, zadania i działania wraz z galerią zdjęć oraz rezultaty miękkie i twarde uzyskane dzięki realizacji projektu. Zadania w projekcie przedstawiają się następująco:

Zadanie 1 – Zarządzanie projektem - w okresie realizacji objęło: Ø  dokumentowanie, Ø  monitoring, rekrutację uczestników do poszczególnych zadań i nadzór nad ich realizacją, Ø  kontakty z osobami i podmiotami związanymi z realizacją projektu, Ø  promocję, Ø  sprawozdawczość z poszczególnych działań w projekcie, Ø  realizację zakupów do projektu, Ø obsługę finansowo-księgowa, w tym prowadzenie wszelkich form płatności i rozliczeń, Ø opracowanie dokumentacji merytoryczno - księgowej projektu w formie przygotowanych wniosków o płatność (łącznie 13 wniosków).

Zadanie 2 - Promocja projektu - ma na celu poinformowanie społeczności lokalnej o realizacji projektu, jego celach i rezultatach.  Prowadzona jest: Ø  przy wykorzystaniu szkolnej i powiatowej strony internetowej, Ø  w formie informacyjnej w prasie lokalnej i gazetce szkolnejØ  za pomocą ulotek i teczek promocyjnychØ  w czasie konferencji otwierającej i podsumowującej projekt Ø  oznakowanie logotypami sal szkoleniowych do realizacji zadańØ  na kartach kroniki szkoły.

Zadanie 3– Dodatkowe zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze oraz specjalistyczne:Ø  realizacja zajęć wyrównawczych z języka polskiego w klasach pierwszych; wsparciem objęto 115 uczniów w 8 grupachØ  realizacja zajęć wyrównawczych z matematyki w klasach pierwszych;  wsparciem objęto 129 uczniów w 8 grupachØ  realizacja zajęć specjalistycznych przygotowujących uczniów klas maturalnych techników do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe - mających na celu doskonalenie wiadomości i umiejętności w poszczególnych zawodach, wyrównanie braków u uczniów mających trudności w nauce, właściwe ich przygotowanie do egzaminów zawodowych.- wsparciem objęto 286 uczniów w 20 grupach w następujących 7 zawodach (technik rolnik, technik ogrodnik, technik weterynarii, technik żywienia i  gospodarstwa domowego, technik hotelarstwa, kucharz, kelner).

Zadanie 4 – Dodatkowe zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowychØ  zakupiono rzutnik pisma z ekranem, 2 tablice suchościeralne, program komputerowy (finansowo – księgowy), kalkulatory, Ø  utworzono multimedialną pracownię języków obcych na 16 stanowiskØ  realizowano zajęcia z matematyki, języka angielskiego, języka niemieckiego, biologii
i geografii oraz z przedsiębiorczości - mających na celu kształtowanie u uczniów klas maturalnych z naciskiem na  właściwe ich przygotowanie do egzaminów maturalnych. Realizacja zajęć z przedsiębiorczości  miała na celu kształtowanie umiejętności związane z zakładaniem działalności gospodarczej, prowadzeniem uproszczonej obsługi finansowej firmy/ gospodarstwa
-

wsparciem objęto:
q  Matematyka – 373 uczniów w 19 grupach
q  Język angielski - 236 uczniów w 14 grupach
q  Język niemiecki – 56 uczniów w 4 grupach
q  Biologia  - 86 uczniów w 6 grupach
q  Geografia – 73 uczniów w 5 grupach
q  „Przedsiębiorczy uczeń na rynku pracy” - 76 uczniów w 6 grupach
Do realizacji wyżej wymienionych zajęć uczniów wyposażono w zestawy arkuszy egzaminacyjnych. 

Zadanie 5 – Wyposażenie szkoły w nowoczesne pomoce dydaktyczne:Ø  Zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych do kształcenia zawodowego
w technikach i zasadniczej szkole zawodowej 
q  kompresor olejowy, wózek warsztatowy, zestaw narzędzi pneumatyczno – powietrznych, piaskarka, myjka części, zestaw kluczy dynamometrycznych, zestaw narzędzi elektrycznych, zestaw narzędzi ręcznych i diagnostycznych do obsługi pojazdów samochodowych
q  zestaw  nowoczesnych narzędzi pneumatycznych z elementami instalacji zasilania sprężonym powietrzem,
Ø  Zakup nowoczesnych podręczników i filmów do kształcenia zawodowego (586 woluminów
i 53 filmy dydaktyczne).
 

Zadanie 6 – Wdrożenie nowych form nauczania –
Ø  Udział uczniów zasadniczej szkoły zawodowej – mechanik pojazdów samochodowych w  zajęciach symulacyjnych i próbnym egzaminie zawodowym w Regionalnym Ośrodku Wspierania Egzaminów Zawodowych w Radzyniu Podlaskim  (wsparciem objęto 72 uczniów w 3 grupach)
Ø  Udział uczniów technikum (technik rolnik, technik ogrodnik) w wycieczkach dydaktycznych,  mających na celu zapoznanie z nowoczesnym sprzętem i technologiami  w branży rolniczo - ogrodniczej (wsparciem objęto 48 uczniów w 3 grupach – Międzynarodowa Wystawa AGRO SHOW – Bednary k/ Poznania) 

REZULTATY:       

Rezultaty twarde:
v  objęcie wsparciem 481 uczniów  w 98 grupach
v  wzrost średniej ocen semestralnych z języków obcych, przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, przedsiębiorczości  (ogółem w 2010/ 2011 nastąpił wzrost średniej ocen w odniesieniu do roku 2009/ 2010 z 2,98 do 3,04)
v  wzrost kompetencji kluczowych uczniów uczestniczących w projekcie (tj. porozumiewanie się w języku obcym, kompetencje matematyczno - przyrodnicze, przedsiębiorczość)
v  wzrost zdawalności ogółem egzaminów maturalnych (rok 2010 – 43,4%, a 2011r. 56,26%)
v  wzrost zdawalności egzaminu maturalnego w stosunku do roku poprzedniego:
ž  - język polski 2010 – 92,31%, a 2011 – 100% (odpowiednio wzrost średniego wyniku z 42% do 53,32%)
ž  - matematyka 2010 – 55,77%, a 2011 – 58,18% (odpowiednio wzrost średniego wyniku z 33,85% do 37%)
ž  - język angielski 2010 -63,41%, a w 2011 – 82,61%  (odpowiednio średni wynik z 35,29% do 48,83%)
ž  - język niemiecki wzrost z 35,92% do 47,43% 
v  wzrost zdawalności egzaminu zawodowego w technikum w stosunku do roku poprzedniego:
ž  - ogółem 2010 – 52,5%, a 2011 – 65,15%
v  wzrost zdawalności egzaminów zewnętrznych w zasadniczej szkole zawodowej w stosunku do próbnych egzaminów (np. w roku szkolnym 2010/ 2011 z 58,82% do 71,4%)
v  doposażenie szkoły w nowoczesną pracownię językową na 16 stanowisk
v  doposażenie pracowni zawodowych w nowoczesne pomoce dydaktyczne 

Rezultaty miękkie:
v  wzrost jakości kształcenia w szkołach zawodowych (technika i zsz)
v  wzrost atrakcyjności kształcenia zawodowego
v  rozwój zainteresowań uczniów
v  zwiększenie pewności siebie i wiary we własne siły u uczniów
v  wzrost poczucia własnej wartości
v  wzrost motywacji uczęszczania do szkoły
v  wzrost umiejętności poruszania się po rynku pracy
v  wzrost aspiracji zawodowych
v  wyrównanie szans edukacyjnych uczniów 

Po przedstawieniu prezentacji głos zabrał Pan Stanisław Adamczyk, który w swoim wystąpieniu podkreślił znaczenie działań związanych z projektem dla rozwoju uczniów i szkoły, złożył podziękowania i gratulacje. Następnie dyrektor wręczył uczniom, nauczycielom i kadrze zarządzającej certyfikaty udziału w projekcie, zaś koordynator złożył podziękowania dyrektorowi szkoły za wsparcie w realizacji projektu.        Konferencję zakończył poczęstunek, który przez wigilijne potrawy wprowadził wszystkich
w świąteczny nastrój.