Główna Programy/Projekty
Narrow screen resolution Wide screen resolution default color green color orange color
Programy
Szkolnictwo zawodowe – dobry start na rynku pracy. Drukuj

 
Modernizacja Infrastruktury Szkół Zawodowych w Powiecie Łęczyńskim. Drukuj

 
Bezpieczna szkoła. Drukuj
 
Konferencja podsumowująca realizację projektu „Lepsze jutro". Drukuj

Konferencja podsumowująca realizację projektu Lepsze jutro – podnosimy jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych w Kijanach” 

20 grudnia 2011r. o godz.1300 w sali konferencyjnej odbyła się uroczysta konferencja, która zakończyła realizację projektu „Lepsze jutro - …”, finansowanego ze  środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego). Udział wzięli uczniowie klas technikum i zasadniczej szkoły zawodowej jako reprezentanci beneficjentów ostatecznych projektu, nauczyciele realizujący poszczególne zadania, kadra zarządzająca projektem. Swoją obecnością zaszczycili również Pan Stanisław Adamczyk – Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Łęcznej, Pani Magdalena Dyndur – dyrektor Zespołu Szkół w Ludwinie i Pan Arkadiusz Marucha – dyrektor Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej.

Konferencję otworzył i powitał zebranych Pan Jan Trojak – dyrektor ZSR w Kijanach, który podzielił się refleksjami związanymi z realizacją projektu. Następnie Szkolny Koordynator Projektu Jolanta Wąsala zaprezentowała historię, cele, zadania i działania wraz z galerią zdjęć oraz rezultaty miękkie i twarde uzyskane dzięki realizacji projektu. Zadania w projekcie przedstawiają się następująco:

Zadanie 1 – Zarządzanie projektem - w okresie realizacji objęło: Ø  dokumentowanie, Ø  monitoring, rekrutację uczestników do poszczególnych zadań i nadzór nad ich realizacją, Ø  kontakty z osobami i podmiotami związanymi z realizacją projektu, Ø  promocję, Ø  sprawozdawczość z poszczególnych działań w projekcie, Ø  realizację zakupów do projektu, Ø obsługę finansowo-księgowa, w tym prowadzenie wszelkich form płatności i rozliczeń, Ø opracowanie dokumentacji merytoryczno - księgowej projektu w formie przygotowanych wniosków o płatność (łącznie 13 wniosków).

Zadanie 2 - Promocja projektu - ma na celu poinformowanie społeczności lokalnej o realizacji projektu, jego celach i rezultatach.  Prowadzona jest: Ø  przy wykorzystaniu szkolnej i powiatowej strony internetowej, Ø  w formie informacyjnej w prasie lokalnej i gazetce szkolnejØ  za pomocą ulotek i teczek promocyjnychØ  w czasie konferencji otwierającej i podsumowującej projekt Ø  oznakowanie logotypami sal szkoleniowych do realizacji zadańØ  na kartach kroniki szkoły.

Zadanie 3– Dodatkowe zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze oraz specjalistyczne:Ø  realizacja zajęć wyrównawczych z języka polskiego w klasach pierwszych; wsparciem objęto 115 uczniów w 8 grupachØ  realizacja zajęć wyrównawczych z matematyki w klasach pierwszych;  wsparciem objęto 129 uczniów w 8 grupachØ  realizacja zajęć specjalistycznych przygotowujących uczniów klas maturalnych techników do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe - mających na celu doskonalenie wiadomości i umiejętności w poszczególnych zawodach, wyrównanie braków u uczniów mających trudności w nauce, właściwe ich przygotowanie do egzaminów zawodowych.- wsparciem objęto 286 uczniów w 20 grupach w następujących 7 zawodach (technik rolnik, technik ogrodnik, technik weterynarii, technik żywienia i  gospodarstwa domowego, technik hotelarstwa, kucharz, kelner).

Zadanie 4 – Dodatkowe zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowychØ  zakupiono rzutnik pisma z ekranem, 2 tablice suchościeralne, program komputerowy (finansowo – księgowy), kalkulatory, Ø  utworzono multimedialną pracownię języków obcych na 16 stanowiskØ  realizowano zajęcia z matematyki, języka angielskiego, języka niemieckiego, biologii
i geografii oraz z przedsiębiorczości - mających na celu kształtowanie u uczniów klas maturalnych z naciskiem na  właściwe ich przygotowanie do egzaminów maturalnych. Realizacja zajęć z przedsiębiorczości  miała na celu kształtowanie umiejętności związane z zakładaniem działalności gospodarczej, prowadzeniem uproszczonej obsługi finansowej firmy/ gospodarstwa
-

wsparciem objęto:
q  Matematyka – 373 uczniów w 19 grupach
q  Język angielski - 236 uczniów w 14 grupach
q  Język niemiecki – 56 uczniów w 4 grupach
q  Biologia  - 86 uczniów w 6 grupach
q  Geografia – 73 uczniów w 5 grupach
q  „Przedsiębiorczy uczeń na rynku pracy” - 76 uczniów w 6 grupach
Do realizacji wyżej wymienionych zajęć uczniów wyposażono w zestawy arkuszy egzaminacyjnych. 

Zadanie 5 – Wyposażenie szkoły w nowoczesne pomoce dydaktyczne:Ø  Zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych do kształcenia zawodowego
w technikach i zasadniczej szkole zawodowej 
q  kompresor olejowy, wózek warsztatowy, zestaw narzędzi pneumatyczno – powietrznych, piaskarka, myjka części, zestaw kluczy dynamometrycznych, zestaw narzędzi elektrycznych, zestaw narzędzi ręcznych i diagnostycznych do obsługi pojazdów samochodowych
q  zestaw  nowoczesnych narzędzi pneumatycznych z elementami instalacji zasilania sprężonym powietrzem,
Ø  Zakup nowoczesnych podręczników i filmów do kształcenia zawodowego (586 woluminów
i 53 filmy dydaktyczne).
 

Zadanie 6 – Wdrożenie nowych form nauczania –
Ø  Udział uczniów zasadniczej szkoły zawodowej – mechanik pojazdów samochodowych w  zajęciach symulacyjnych i próbnym egzaminie zawodowym w Regionalnym Ośrodku Wspierania Egzaminów Zawodowych w Radzyniu Podlaskim  (wsparciem objęto 72 uczniów w 3 grupach)
Ø  Udział uczniów technikum (technik rolnik, technik ogrodnik) w wycieczkach dydaktycznych,  mających na celu zapoznanie z nowoczesnym sprzętem i technologiami  w branży rolniczo - ogrodniczej (wsparciem objęto 48 uczniów w 3 grupach – Międzynarodowa Wystawa AGRO SHOW – Bednary k/ Poznania) 

REZULTATY:       

Rezultaty twarde:
v  objęcie wsparciem 481 uczniów  w 98 grupach
v  wzrost średniej ocen semestralnych z języków obcych, przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, przedsiębiorczości  (ogółem w 2010/ 2011 nastąpił wzrost średniej ocen w odniesieniu do roku 2009/ 2010 z 2,98 do 3,04)
v  wzrost kompetencji kluczowych uczniów uczestniczących w projekcie (tj. porozumiewanie się w języku obcym, kompetencje matematyczno - przyrodnicze, przedsiębiorczość)
v  wzrost zdawalności ogółem egzaminów maturalnych (rok 2010 – 43,4%, a 2011r. 56,26%)
v  wzrost zdawalności egzaminu maturalnego w stosunku do roku poprzedniego:
ž  - język polski 2010 – 92,31%, a 2011 – 100% (odpowiednio wzrost średniego wyniku z 42% do 53,32%)
ž  - matematyka 2010 – 55,77%, a 2011 – 58,18% (odpowiednio wzrost średniego wyniku z 33,85% do 37%)
ž  - język angielski 2010 -63,41%, a w 2011 – 82,61%  (odpowiednio średni wynik z 35,29% do 48,83%)
ž  - język niemiecki wzrost z 35,92% do 47,43% 
v  wzrost zdawalności egzaminu zawodowego w technikum w stosunku do roku poprzedniego:
ž  - ogółem 2010 – 52,5%, a 2011 – 65,15%
v  wzrost zdawalności egzaminów zewnętrznych w zasadniczej szkole zawodowej w stosunku do próbnych egzaminów (np. w roku szkolnym 2010/ 2011 z 58,82% do 71,4%)
v  doposażenie szkoły w nowoczesną pracownię językową na 16 stanowisk
v  doposażenie pracowni zawodowych w nowoczesne pomoce dydaktyczne 

Rezultaty miękkie:
v  wzrost jakości kształcenia w szkołach zawodowych (technika i zsz)
v  wzrost atrakcyjności kształcenia zawodowego
v  rozwój zainteresowań uczniów
v  zwiększenie pewności siebie i wiary we własne siły u uczniów
v  wzrost poczucia własnej wartości
v  wzrost motywacji uczęszczania do szkoły
v  wzrost umiejętności poruszania się po rynku pracy
v  wzrost aspiracji zawodowych
v  wyrównanie szans edukacyjnych uczniów 

Po przedstawieniu prezentacji głos zabrał Pan Stanisław Adamczyk, który w swoim wystąpieniu podkreślił znaczenie działań związanych z projektem dla rozwoju uczniów i szkoły, złożył podziękowania i gratulacje. Następnie dyrektor wręczył uczniom, nauczycielom i kadrze zarządzającej certyfikaty udziału w projekcie, zaś koordynator złożył podziękowania dyrektorowi szkoły za wsparcie w realizacji projektu.        Konferencję zakończył poczęstunek, który przez wigilijne potrawy wprowadził wszystkich
w świąteczny nastrój.

 
„LEPSZE JUTRO” – PODNOSIMY JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ ROLNICZYCH W KIJANACH Drukuj

Bieżący semestr jest już ostatnim, w którym odbywają się różnego rodzaju zajęcia edukacyjne w ramach projektu „Lepsze jutro”. Koniec roku 2011 to również koniec realizacji tego trzyletniego projektu w naszej szkole. Dlatego też wielu uczniów intensywnie uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych. Uczniowie klas pierwszych technikum mają zajęcia wyrównawcze z języka polskiego i matematyki.  Maturzyści (technik żywienia i gospodarstwa domowego, rolnik, hotelarz, kelner) przygotowują się do egzaminów maturalnych z matematyki i języka angielskiego oraz egzaminów zawodowych. Uczniowie technikum rolniczego i ogrodniczego pod koniec września wyjechali na wycieczkę dydaktyczną na AGRO SHOW – wystawę sprzętu rolniczego. Klasy III m oraz kilku uczniów z klasy II m zasadniczej szkoły zawodowej - mechanik pojazdów samochodowych przygotowują się do egzaminu zawodowego w formie zajęć symulacyjnych – zapoznawczych z ROWEZ i próbnym egzaminie zawodowym w ośrodku egzaminacyjnym w Radzyniu Podlaskim. Mamy nadzieję, że tak jak i w ubiegłym roku aktywne uczestnictwo naszych uczniów w tych zajęciach przyniesie oczekiwane, pozytywne efekty w wynikach egzaminów maturalnych i zawodowych.

Galeria Zdjęć.

 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 Następna > Ostatnie >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL