Główna Kształcenie Ustawiczne-Szkoły dla dorosłych. Kierunki kształcenia dla dorosłych.
Narrow screen resolution Wide screen resolution default color green color orange color
Kierunki kształcenia dla dorosłych.
KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE Drukuj

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE (KKZ)

Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej od 1 września 2012 r. obowiązuje nowa forma kształcenia zawodowego dla dorosłychkwalifikacyjne kursy zawodowe (KKZ), które umożliwiają uzyskanie lub uzupełnienie kwalifikacji zawodowych w danym zawodzie. Nowy system kształcenia zawodowego zwiększa mobilność zawodową osób dorosłych oraz szybsze reagowanie na potrzeby rynku pracy i gospodarki.

KKZ kierowane są do osób, które chcą:

 • podnieść swoje kwalifikacje zawodowe;
 • zdobyć nowy zawód;
 • zmienić pracę;
 • założyć i prowadzić własną działalność gospodarczą.

Kwalifikacyjny kurs zawodowy jest prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji . Minimalna liczba godzin kształcenia na tym kursie jest równa minimalnej liczbie godzin kształcenia zawodowego określonej w podstawie programowej kształcenia w zawodach dla danej kwalifikacji.

Ukończenie kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzanego przez okręgową komisję egzaminacyjną. Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.

Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w określonym zawodzie będzie mogła otrzymać osoba, która posiada poziom wykształcenia wymagany dla danego zawodu (odpowiednio wykształcenie zasadnicze zawodowe lub średnie) oraz zda egzaminy
z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie, czyli posiada świadectwa potwierdzające uzyskanie kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie.

KURS KWALIFIKACYJNY KUCHARZ

kwalifikacja: K1 sporządzanie potraw i napojów [T.6]

 

Cele kształcenia w zawodzie kucharz w formie kursu kwalifikacyjnego:

Absolwent jest przygotowany do wykonywania następujących zadań:

1. przechowywania żywności;

2. sporządzania potraw i napojów

3. ekspediowania potraw i napojów

 

Liczba godzin kształcenia zawodowego:

1. 195 godzin - na kształcenie w ramach efektów wspólnych dla wszystkich zawodów
  i wspólnych dla zawodów w ramach obszaru turystyczno-gastronomicznego.

2. 455 godzin - na kształcenie w ramach kwalifikacji.

  

Plan nauczania przedmiotowego:

 • przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym: technika i bezpieczeństwo
   w gastronomii, podstawy działalności gospodarczej w gastronomii, język obcy zawodowy, technologia gastronomiczna z towaroznawstwem.
 • przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym: pracownia gastronomiczna, zajęcia praktyczne.

 

Organizacja i forma kursu kwalifikacyjnego:

okres nauczania: 1 rok (2 semestry), w formie zaocznej (zajęcia  sobota, niedziela)

 

KURS KWALIFIKACYJNY CUKIERNIK

kwalifikacja: K1 produkcja wyrobów cukierniczych  [T.4]

 

Cele kształcenia w zawodzie cukiernik w formie kursu kwalifikacyjnego:

Absolwent jest przygotowany do wykonywania następujących zadań:

1. obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji cukierniczej;

2. sporządzania półproduktów cukierniczych;

3. sporządzania gotowych wyrobów cukierniczych;

4. dekorowania wyrobów cukierniczych.

 

Liczba godzin kształcenia zawodowego:

1. 228 godzin - na kształcenie w ramach efektów wspólnych dla wszystkich zawodów
 i wspólnych dla zawodów w ramach obszaru turystyczno-gastronomicznego.

2. 423 godziny - na kształcenie w ramach kwalifikacji.

 

 Plan nauczania przedmiotowego:

 • przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym: technika w produkcji cukierniczej, technologie produkcji cukierniczej, działalność  gospodarcza
  w przetwórstwie spożywczym, język obcy w produkcji cukierniczej.
 • przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym: gospodarka magazynowa
  w zakładzie cukierniczym oraz procesy produkcji wyrobów cukierniczych- zajęcia praktyczne.

 

Organizacja i forma kursu kwalifikacyjnego:

okres nauczania: 1 rok (2 semestry), w formie zaocznej (zajęcia  sobota, niedziela)

 

 

KURS KWALIFIKACYJNY ROLNIK

kwalifikacja: K1 prowadzenie produkcji rolniczej  [R.3]

 

Cele kształcenia w zawodzie rolnik w formie kursu kwalifikacyjnego:

Absolwent jest przygotowany do wykonywania następujących zadań:

 1. wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej i zwierzęcej;
 2. prowadzenia i obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej;
 3. prowadzenia sprzedaży produktów rolnych i zwierząt gospodarskich;
 4. obliczania opłacalności produkcji rolniczej.

 

Liczba godzin kształcenia zawodowego:

1. 150 godzin - na kształcenie w ramach efektów wspólnych dla wszystkich zawodów
     i wspólnych dla zawodów w ramach obszaru rolniczo- leśnego z ochroną środowiska.

2. 423 godziny - na kształcenie w ramach kwalifikacji.

 

Plan nauczania przedmiotowego:

 • przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym: język obcy (angielski)
  w rolnictwie, przepisy ruchu drogowego, prowadzenie działalności rolniczej,
  BHP w produkcji rolniczej, produkcja roślinna, produkcja zwierzęca, technika
  w rolnictwie.
 • przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym: prowadzenie produkcji rolniczej- zajęcia praktyczne.

 

Organizacja i forma kursu kwalifikacyjnego:

okres nauczania: 1 rok (2 semestry), w formie zaocznej (zajęcia  sobota, niedziela)

 

KURS KWALIFIKACYJNY OGRODNIK

kwalifikacja: K1 zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych [R.5]

 

Cele kształcenia w zawodzie ogrodnik w formie kursu kwalifikacyjnego:

Absolwent jest przygotowany do wykonywania następujących zadań:

 1. wykonywania prac związanych z zakładaniem i pielęgnacją upraw sadowniczych, warzywnych, roślin przyprawowych, roślin ozdobnych oraz grzybów jadalnych;
 2. wykonywania prac związanych ze zbiorem, przechowywaniem  i sprzedażą płodów ogrodniczych;
 3. prowadzenia i obsługi ciągnika rolniczego z przyczepą ( przyczepami).

 

Liczba godzin kształcenia zawodowego:

1. 150 godzin - na kształcenie w ramach efektów wspólnych dla wszystkich zawodów
    i wspólnych dla zawodów w ramach obszaru rolniczo- leśnego z ochroną środowiska.

2. 423 godziny - na kształcenie w ramach kwalifikacji.

 

 Plan nauczania przedmiotowego:

 • przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:  język obcy zawodowy, przepisy ruchu drogowego, podstawy produkcji ogrodniczej, działalność ogrodnicza,
  BHP w produkcji ogrodniczej, produkcja sadownicza, produkcja warzywnicza, produkcja ziół i  roślin ozdobnych, technika w ogrodnictwie.
 • przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:  zakładanie i  prowadzenie upraw ogrodniczych- zajęcia praktyczne.

 

Organizacja i forma kursu kwalifikacyjnego:

okres nauczania: 1 rok (2 semestry), w formie zaocznej (zajęcia  sobota, niedziela)

 

KURS KWALIFIKACYJNY  TECHNIK ROLNIK

kwalifikacja: K1 prowadzenie produkcji rolniczej  [R.3]

K2 organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej  [R.16]

 

Cele kształcenia w zawodzie technik rolnik w formie kursu kwalifikacyjnego:

Absolwent jest przygotowany do wykonywania następujących zadań:

 1. wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej i zwierzęcej;
 2. prowadzenia i obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej;
 3. prowadzenia sprzedaży produktów rolnych i zwierząt gospodarskich;
 4. organizowania i nadzorowania produkcji roślinnej i zwierzęcej; 
 5. podejmowania decyzji na podstawie rachunku ekonomicznego.

 

Liczba godzin kształcenia zawodowego:

1. 221 godzin - na kształcenie w ramach efektów wspólnych dla wszystkich zawodów
     i wspólnych dla zawodów w ramach obszaru rolniczo- leśnego z ochroną środowiska

2. 423 godziny - na kształcenie w ramach kwalifikacji R.3

3. 130 godzin - na kształcenie w ramach kwalifikacji R.16

 

 Plan nauczania przedmiotowego:

 • przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:  działalność gospodarcza
  w produkcji rolniczej, przepisy ruchu drogowego, bezpieczeństwo i higien pracy w produkcji rolniczej, język obcy w rolnictwie, produkcja roślinna, produkcja zwierzęca, technika w rolnictwie, organizacja produkcji rolniczej.
 • przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:  pracownia produkcji rolniczej,  pracownia organizacji  produkcji rolniczej, praktyka zawodowa.

 

Organizacja i forma kursu kwalifikacyjnego:

okres nauczania: 1,5 roku (3 semestry), w formie zaocznej (zajęcia  sobota, niedziela)

 

 Wymagane dokumenty:

 • świadectwo ukończenia ostatniej szkoły (gimnazjum, 8-letnia szkoła podstawowa, zasadnicza, technikum, liceum);
 • podanie (pobrane w sekretariacie) ;
 • zaświadczenie lekarskie o aktualnym stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do zawodu -wystawionego przez lekarza medycyny pracy ( w tym badania sanitarno-epidemiologiczne dla zawodów cukiernik i kucharz).

 

Uczestnicy kursu zachowują prawo do świadczeń alimentacyjnych, rentowych i innych.